? CyberKnife Genel Bilgi
CyberKnife

CyberKnife Robotik Radyocerrahi Sistemi, tüm vücutta milimetrenin alt?nda hassasiyetle tüm?r tedavisi yapmak i?in tasarlanm?? dünyadaki ilk ve tek radyocerrahi sistemidir. G?rüntü k?lavuz sistemi ve bilgisayar kontrollü robot teknolojisi kullanan CyberKnife Sistemi, tedavi sürecince tüm?rü ve hasta hareketlerini izlemek, tespit etmek ve tüm?r ile hasta hareketlerini düzeltmek i?in tasarlanm??t?r. Son derece hassas olan sistem, hasta hareketlerini ?nlemek amac?yla herhangi bir kafa ve vücut ?er?evesi kullanmamaktad?r. Hastan?n herhangi bir a?r? hissetmeden, son derece konforlu bir tedavi süreci ya?amas?n? sa?lamaktad?r.

Geleneksel radyocerrahi sistemlere benzemeyen y?nü ise, yaln?zca beyin ve boyun tüm?rlerinin tedavisinde de?il, hem kafatas? i?erisindeki hem de tüm vücuttaki tüm?rlerin tedavisinde kullan?lmaktad?r. CyberKnife ile yap?lan tedavilerin %50’den fazlas? kafatas? d???ndaki omurga, akci?er, prostat, karaci?er ve pankreas tüm?rleri tedavisinden olu?maktad?r. CyberKnife Sistemi daha ?nceleri kompleks bir operasyon gerektiren veya operasyonu mümkün olmayan tüm?rlerin tedavisi i?in hastalara ek bir se?enek sunmaktad?r.

Günümüze gelindi?inde, Türkiye’de 10 y?l? a?k?n süredir kanser hastalar?m?za bir umut ????? olan CyberKnife, binlerce hastam?z?n ba?ar?l? bir ?ekilde tedavi g?rmesini sa?lam??t?r. Dünya’da ve Türkiye’de kullan?m? h?zla artan CyberKnife teknolojisi her ge?en gün kendini geli?tirmektedir.

hublot big bang replica

CyberKnife Sisteminin üretici firmas? olan Accuray, 1987’den beri hizmet vermektedir. Ana merkezi Amerika’daki Silikon Vadisinde bulunan Accuray firmas?n?n Paris, Hong-Kong ve Tokyo’da da merkezleri bulunmaktad?r. Ara?t?rma ve geli?tirmeye son derece ?nem veren Accuray, her ge?en y?l CyberKnife Sistemini yeni bir teknoloji ile donatmaktad?r.

ACCURAY INC. : Amerika’n?n California eyaletinde, silikon vadisi olarak adland?r?lan yaz?l?m sekt?rünün kalbinde hizmet veren Accuray firmas? radyocerrahi tedavisinin alt?n standard? olarak tan?nan Cyberknife sisteminin yarat?c?s? ve üreticisi olarak sekt?re girmi?, 2010’l? y?llar?n ba??nda Tomotherapy firmas?n? sat?n alarak ürün gam?n? geni?letmi? ve sekt?rün 3. en büyük firmas? haline gelmi?tir.

üretici Firma : Accuray CyberKnife www.cyberknife.com