? ZEISS Intrabeam Genel Bilgi
ZEISS

ZEISS INTRABEAM

INTRABEAM dünyada en ?ok tercih edilen intraoperatif radyo terapi (IORT) cihaz?d?r. IORT; kanser hastalar?nda cerrahi müdahale s?ras?nda uygulanan tek doz ???n tedavisidir. INTRABEAM Sisteminde dü?ük enerjili x-ray arac?l???yla yüksek dozlar isabetli bir ?ekilde verilerek lokal tüm?r kontrolü sa?lan?r. Mobil bir cihaz olmas?n?n yan? s?ra robotik kolu sayesinde alt? eksende 360 derece hareket kabiliyetine sahiptir. Bu kabiliyeti sayesinde tüm?r yata??na rahatl?kla pozisyonlanabilir. Ta??nabilir ZEISS INTRABEAM sistemi, binalar i?erisine kompleks radyasyon koruma ?nlemleri al?nmas?n? gerektirmemekte ve bu anlamda yüksek yat?r?m maliyetleri yaratmamaktad?r. Mobil lineer accelerator ile mevcut i? ak??? de?i?meden kolay ve güvenli operasyonlar yap?labilmektedir.

X-ray lerin biyolojik etkinlikleri doku üzerindeki yaratt??? yüksek iyonize radyasyon densitesinin bir sonucu olarak ?ok yüksektir. Ayn? zamanda, ani doz dü?ümüne ba?l? olarak, dü?ük enerjili radyasyon ile hedeflenen doku d???ndaki dokulara verilen zarar minimum seviyede tutularak ???ma yap?lmaktad?r.

INTRABEAM’in vücudun tüm b?lgelerinde kullan?m? mümkündür. Meme kanserinin d???nda ?ok say?da farkl? türdeki tüm?rlere tamamen farkl? bir radyoterapi alternatifi sunar.

Uygulama alanlar?:                                                                                                                                                     

hublot replica

     Meme Kanseri

     Omurga Metastazlar?

     Cilt Kanseri

     Gastrointestinal Tüm?rler

INTRABEAM Sistemi geleneksel radyo terapi tedavisi ile k?yasland???nda, ikincil doku zararlar?n? en aza indirir ve ve k?sa süreli bir tedavi ?ans? sunar. INTRABEAM sistemi ile IORT tedavisi, uygulama kaynakl? yan etkileride azalt?r ve b?ylece hastaya daha konforlu bir tedavi ?ans? sa?lar. Bu tedavi y?nteminin hastan?n ya?am kalitesini artt?rd??? da unutulmamal?d?r. Alman devi Zeiss firmas?n?n bünyesinde bulunan, Alman güvenirlili?ine sahip olan bu firma intraoperatif radyoterapi alan?nda tüm dünya taraf?ndan en ?ok tercih edilen Intrabeam cihaz?n?n üreticisidir.

üretici Firma : ZEISS www.zeiss.com